Αντικατάσταση Διπλώματος με νέου τύπου (κάρτα)

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής,
ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης
  • e-Παράβολο εκτύπωσης κωδ.0028 (Οδηγίες εδώ)
  • 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Η παλαιού τύπου άδεια οδήγησης
  • Φάκελος

Σημείωση:
Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν ισχύει θα προσκομίζονται και πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα ανανέωσης
(βλ. ανανέωση). Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει μία ενιαία.

Προσοχή:
Τα παράβολα πλέον εκδίδονται μόνο μέσω www.gsis.gr (e-Παράβολο)