Απώλεια Διπλώματος

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής,
ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • e-Παράβολο απώλειας κωδ.0029 (Οδηγίες εδώ)
 • e-Παράβολο εκτύπωσης κωδ.0028 (Οδηγίες εδώ)
 • e-Παράβολο χαρτόσημο κωδ.0066 (Οδηγίες εδώ)
 • 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φάκελος
  • Σημείωση:
   Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν ισχύει θα προσκομίζονται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα ανανέωσης
   (βλ. ανανέωση). Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει μία ενιαία.

   Προσοχή:
   Τα παράβολα πλέον εκδίδονται μόνο μέσω www.gsis.gr (e-Παράβολο)