Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας

ADR – ΣΕΚΑΜ

Βασική εκπαίδευση:

  • Πρόσθετη εκπαίδευση για μεταφορές με βυτία.
  • Πρόσθετη εκπαίδευση για μεταφορές κλάσης 1 (Εκρηκτικά).
  • Πρόσθετη εκπαίδευση για μεταφορές κλάσης 7 (Ραδιενεργά υλικά).
  • Πρακτική άσκηση, πρώτων βοηθειών, πυρασφάλειας, πυρόσβεσης και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων (ανάλογα με τον αριθμό των καταρτιζομένων)

Άδεια Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών (ΣΕΚΑΜ)

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) απαιτείται ως προϋπόθεση για την απόκτηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ) για την ίδρυση επιχειρήσεων μεταφορών εμπορευμάτων ή/και επιβατών.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε δύο φύλλα εξέτασης στην Ελληνική γλώσσα που καλύπτουν την ενότητα των Εθνικών και των Διεθνών Μεταφορών, αντίστοιχα. Κάθε φύλλο εξέτασης αποτελείται από συνολικά 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 μελέτες περιπτώσεων προς ανάπτυξη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερεις ώρες
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 60 μονάδων, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθμολογία 30 μονάδων (βάση) από τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και 20 μονάδων (βάση) από τις μελέτες περιπτώσεων.

ΣΕΚΟΟΜΕΕ (Επαγγελματική Κατάρτιση Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων)

Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στα πλαίσια της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR αλλά και της σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει όλους τους οδηγούς που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (π.χ. τοξικά, οξειδωτικά, διαβρωτικά, χημικά, εύφλεκτα υγρά, εκρηκτικά, ραδιενεργά, λάδια, καλλυντικά, αέρια, μπαταρίες κλπ.), είτε με φορτηγό σε συσκευασίες, είτε με βυτιοφόρο, να είναι εφοδιασμένοι με το κατάλληλο πιστοποιητικό ADR ανεξάρτητα πλέον από το μικτό βάρος του οχήματος.

Για την απόκτηση και ανανέωση του πιστοποιητικού ADR απαιτείται παρακολούθηση ειδικού προγράμματος και επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Μεταφορών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

A.D.R.

Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας. Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Ποιά είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με την ADR

Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ADR είναι οι εξής:

Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη
Κλάση 2: Αέρια
Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά
Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά
Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια
Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες
Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια
Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες
Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες
Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά
Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες
Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

Ποια θεωρούνται επικίνδυνα εμπορεύματα;
Ως επικίνδυνο εμπόρευμα γενικά θεωρείται κάθε εμπόρευμα που είναι επικίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια του κοινού στον χώρο εργασίας, στο περιβάλλον εργασίας και στους παρακείμενους χώρους. Ο κατάλογος αυτών των εμπορευμάτων αναφέρεται στο 3ο μέρος της Συμφωνίας A.D.R. και η μεταφορά τους επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους που καθορίζονται στη Συμφωνία.

Μερικά παραδείγματα τέτοιων εμπορευμάτων είναι τα εκρηκτικά, διαβρωτικά, ραδιενεργά. οξειδωτικά υλικά, εύφλεκτα υγρά και αέρια, βενζίνη, κηροζίνη, φυσικό αέριο, οξυγόνο, άζωτο, αέριο υπό πίεση, κλινικά απόβλητα, γεωργικά φάρμακα, εντομοκτόνα κλπ.

Ποιες είναι οι κατηγορίες πιστοποιητικού ADR
Π1 : συσκευασίες των κλάσεων 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, (πλην των κλάσεων 1 και 7)
Π2 : συσκευασίες των κλάσεων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, (πλην της κλάσης 7)
Π3 : συσκευασίες των κλάσεων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (πλην της κλάσης 1)
Π4 : συσκευασίες όλων των κλάσεων
Π5 : συσκευασίες και βυτία των κλάσεων 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (πλην των κλάσεων 1 και 7)
Π6 : συσκευασίες και βυτία των κλάσεων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (πλην της κλάσης 7)
Π7 : συσκευασίες και βυτία των κλάσεων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (πλην της κλάσης 1)
Π8 : όλες οι κλάσεις

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών επικίνδυνων εμπορευμάτων (A.D.R.)
Η ισχύς του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών επικίνδυνων εμπορευμάτων (A.D.R.)είναι πενταετής και είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης της άδειας οδήγησης
Η ανανέωση του ADR γίνεται μέσα στον χρόνο λήξης του και δεν μπορεί να ανανεωθεί εφόσον λήξει.

Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)

ΠΕΙ είναι αυτό που πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Διάταγμα, Π.Δ 74/2008 που του επιτρέπει να οδηγεί συγκεκριμένες ή συγκεκριμένων κατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον φυσικά κατέχει άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών.
Ειδικότερα, ΠΕΙ οφείλουν να έχουν όλοι οι οδηγοί οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών των οποίων η οδήγηση απαιτεί μια από τις παρακάτω κατηγορίες αδειών: Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε ή άλλη ισοδύναμη αυτών.
ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης οφείλουν να έχουν όλοι οι οδηγοί οι οποίοι θα αποκτήσουν άδεια οδήγησης από 10/9/2008 για της κατηγορίες, Δ, Δ+Ε, Δ1, Δ1+Ε και από 10/9/2009 για τις κατηγορίες Γ, Γ+Ε, Γ1, Γ1+Ε. Το ΠΕΙ αυτό έχει πενταετή ισχύ. Ο οδηγός ο οποίος είναι κάτοχος ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης, προκειμένου να συνεχίσει τη δραστηριότητα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων και μετά τη λήξη της ισχύος του ΠΕΙ αυτού, πρέπει να αποκτήσει ΠΕΙ περιοδική κατάρτισης. Το ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης έχει επίσης πενταετή ισχύ και χορηγείται έπειτα από παρακολούθηση προγράμματος περιοδικής κατάρτισης 35 ωρών σε ειδικά πιστοποιημένες σχολές (χωρίς εξετάσεις).
Οι κάτοχοι ΠΕΙ κάποιας κατηγορίας μεταφοράς εμπορευμάτων απαλλάσσονται από τις εξετάσεις άλλων κατηγοριών ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων υπό την προϋπόθεση να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις απόκτησης (πχ όριο ηλικίας).